Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2017

May 05 2017

zachlystujsie
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viaponurykosiarz ponurykosiarz
7281 8e2e
3772 2f81 500
Reposted fromink ink viatouchthesky touchthesky

April 24 2017

0497 3295
Reposted fromjohnkeats johnkeats viatazniebieskimi tazniebieskimi
0257 acbe
Reposted fromtosiaa tosiaa viatazniebieskimi tazniebieskimi
zachlystujsie
zachlystujsie
Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— W. Młynarski
zachlystujsie
6488 4fec
zachlystujsie

April 17 2017

zachlystujsie
Bywam nieznośna. Nigdy pierwsza nie wyciągam ręki do zgody. Widzę w sobie winę, ale potrafię przyznać się do tego dopiero post factum, kiedy już zostanę przeproszona za moje własne złe zachowanie. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale tak jest. Przeżywam zwykle wszystko w skrytości ducha, chowam w sobie emocje.

April 08 2017

zachlystujsie
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
Reposted fromwhateveer whateveer viatouchthesky touchthesky
zachlystujsie
Lubimy towarzystwo, ale nie możemy znieść ludzi cały czas koło siebie. Więc gdzieś się gubimy, potem wracamy i znów znikamy w diabły.  
— J. Krakauer, Wszystko za życie
Reposted fromtwice twice viatouchthesky touchthesky
zachlystujsie
6235 49c1 500
Reposted fromejuggs ejuggs viakakus kakus
zachlystujsie
zachlystujsie
4282 ea1d 500
Reposted fromrol rol viatouchthesky touchthesky
zachlystujsie
Chciałabym być dobra. Nie być dla nikogo zgryzotą. Marzę, żeby moja obecność wpływała kojąco na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frombeinthe beinthe viatouchthesky touchthesky

March 31 2017

zachlystujsie
1276 9c86
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viazEveR zEveR
zachlystujsie
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viameovv meovv
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl