Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2019

zachlystujsie
0551 044d
Reposted fromLinaa Linaa viacelej celej
zachlystujsie
6115 62d6 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viacelej celej

July 11 2019

zachlystujsie
7009 5cc2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
7006 8b1a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
8951 4ca8 500
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viacelej celej
zachlystujsie
7860 fd47 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
7866 4561 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
7873 b50e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

June 18 2019

zachlystujsie
Człowiek, który cierpi, nie mówi już nic albo prawie nic, a na pewno nie krzyczy.
— fragment listu narkomana w "Ty zaraziłeś ich narkomanią" Marka Kotańskiego
zachlystujsie
zachlystujsie
Nigdy nie wiedziałem do końca, co znaczy lubić. Lubić to chyba znaczy być pozytywnie przyzwyczajonym.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromnyaako nyaako viatouchthesky touchthesky
zachlystujsie
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja

June 07 2019

zachlystujsie
0260 6c11 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

May 31 2019

zachlystujsie
0940 87dd
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
3779 44b8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

May 28 2019

zachlystujsie
9065 a6ff
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
9067 6615 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

May 26 2019

zachlystujsie
8957 b6d2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (…) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— Osiecka i Przybora
zachlystujsie
4590 a081
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl