Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

zachlystujsie
"Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec."
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
— zgadzam się z tym w 100%

July 15 2017

zachlystujsie
8010 578e
Reposted fromistsoeasy istsoeasy viakeeplooking keeplooking
5086 5899
6340 b69a 500
Reposted fromdeviate deviate viakeeplooking keeplooking
zachlystujsie
5571 229e
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakeeplooking keeplooking
Daj mi znać kiedy już będę ważniejszy od reszty
@youtube (via namidacharu)
Reposted frommakswilczur makswilczur viakeeplooking keeplooking

July 05 2017

zachlystujsie
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
zachlystujsie
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viakikkeer kikkeer
zachlystujsie
3268 b119 500
"Moja miłość"
Reposted fromwwannie wwannie viaPandaAttack PandaAttack
zachlystujsie
2896 2240
Reposted frompoppyseed poppyseed viakeeplooking keeplooking

July 02 2017

zachlystujsie
7904 b318 500
Trafny jak zawsze Żulczyk
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianutt nutt
zachlystujsie
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr vianutt nutt
zachlystujsie
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla vianutt nutt
zachlystujsie
2908 8791 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianutt nutt
0655 d8cd 500
Reposted fromamatore amatore viaponurykosiarz ponurykosiarz
zachlystujsie
Jeżeli On nie ma sił, Ty musisz stać się Jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
zachlystujsie
0078 fde0 500
Reposted fromgrobson grobson viaponurykosiarz ponurykosiarz
0764 26ca
5705 144c 500
zachlystujsie
6496 42e2
Reposted fromwhocares whocares viaponurykosiarz ponurykosiarz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl