Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2018

zachlystujsie
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromchocoway chocoway viakeeplooking keeplooking
zachlystujsie
9241 4a51 500
Reposted fromelles elles viakeeplooking keeplooking

September 14 2018

zachlystujsie
zachlystujsie
1639 0879
zachlystujsie
0785 0c20
Reposted fromEtnigos Etnigos viabigevilgrin00 bigevilgrin00
zachlystujsie
4179 01e9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasmokingtime smokingtime
zachlystujsie
2227 7b09 500
.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht vianiepierdol niepierdol
zachlystujsie
1993 ebb0
zachlystujsie
zachlystujsie
4196 7233 500
Reposted fromCattleya Cattleya viapsychedelix psychedelix

September 13 2018

zachlystujsie
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
zachlystujsie
5302 3bc1 500
Reposted fromseaweed seaweed vialesbian lesbian
zachlystujsie
Przy niewłaściwej osobie będziesz wiecznie błagać o uwagę, czas i zainteresowanie. Odpowiednia osoba ofiaruje Ci to wszystko tylko dlatego, że Cię kocha.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakakus kakus
zachlystujsie
zachlystujsie
Fire Clouds
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakeeplooking keeplooking

August 19 2018

zachlystujsie
4014 96c5
Reposted fromkrzysk krzysk viaaisolro aisolro
zachlystujsie
3986 88f5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatouchthesky touchthesky
zachlystujsie
4123 11c2
Reposted fromEtnigos Etnigos viatouchthesky touchthesky
zachlystujsie
Reposted fromjedyny jedyny viaseleneskin seleneskin

August 04 2018

zachlystujsie
5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie viakeeplooking keeplooking
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl