Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

zachlystujsie
5307 88c8 500
Reposted fromverronique verronique viakeeplooking keeplooking
zachlystujsie
2427 e03b
Reposted fromoutoflove outoflove viakeeplooking keeplooking

August 02 2017

zachlystujsie
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viakeeplooking keeplooking

July 25 2017

zachlystujsie
0728 c795
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaponurykosiarz ponurykosiarz
7995 10e0
zachlystujsie
3383 50b5 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viakakus kakus
zachlystujsie
1582 4c4c
Reposted fromnyaako nyaako viakakus kakus

July 20 2017

zachlystujsie
"Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec."
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
— zgadzam się z tym w 100%

July 15 2017

zachlystujsie
8010 578e
Reposted fromistsoeasy istsoeasy viakeeplooking keeplooking
5086 5899
6340 b69a 500
Reposted fromdeviate deviate viakeeplooking keeplooking
zachlystujsie
5571 229e
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakeeplooking keeplooking
Daj mi znać kiedy już będę ważniejszy od reszty
@youtube (via namidacharu)
Reposted frommakswilczur makswilczur viakeeplooking keeplooking

July 05 2017

zachlystujsie
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
zachlystujsie
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viakikkeer kikkeer
zachlystujsie
3268 b119 500
"Moja miłość"
Reposted fromwwannie wwannie viaPandaAttack PandaAttack
zachlystujsie
2896 2240
Reposted frompoppyseed poppyseed viakeeplooking keeplooking

July 02 2017

zachlystujsie
7904 b318 500
Trafny jak zawsze Żulczyk
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianutt nutt
zachlystujsie
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr vianutt nutt
zachlystujsie
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla vianutt nutt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl