Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2018

zachlystujsie
zachlystujsie
Brak czasu jest tak naprawdę brakiem priorytetów
— Tim Ferriss
Reposted fromavooid avooid viakeeplooking keeplooking
zachlystujsie
zachlystujsie
1053 f6e5 500
Theodore Roosevelt's diary the day his wife and mother died - “The light has gone out of my life“
zachlystujsie
8248 ec34
Reposted fromciarka ciarka viaspartavsmagic spartavsmagic

December 16 2017

zachlystujsie

December 06 2017

zachlystujsie
2514 33d5
Reposted frommelodyjna melodyjna viaprzytulmnie przytulmnie
9394 9a7f
Reposted fromsavatage savatage viakakus kakus
zachlystujsie
4147 73ec
Reposted fromuszkowo uszkowo viakakus kakus
zachlystujsie
2247 12c5

November 24 2017

zachlystujsie
1243 c758
Reposted fromonakochago onakochago viatouchthesky touchthesky
zachlystujsie
zachlystujsie
4373 13ff 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaaisolro aisolro
9987 83dc 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaaisolro aisolro
zachlystujsie
1946 bd30
Reposted fromkobiety kobiety viaaisolro aisolro

October 20 2017

zachlystujsie
6233 06dc
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaaisolro aisolro
4998 b986
Reposted fromreshapedwanderer reshapedwanderer viakakus kakus

September 19 2017

zachlystujsie
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain vianiskowo niskowo
3376 d877
Było mi obojętnie i bardzo pusto - tak musi być w oku cyklonu. Absolutna cisza w samym środku szalejącego żywiołu.
— Sylvia Plath “Szklany klosz” (via polskie-zdania)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl