Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

zachlystujsie
Jeżeli On nie ma sił, Ty musisz stać się Jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
zachlystujsie
0078 fde0 500
Reposted fromgrobson grobson viaponurykosiarz ponurykosiarz
0764 26ca
5705 144c 500
zachlystujsie
6496 42e2
Reposted fromwhocares whocares viaponurykosiarz ponurykosiarz
4588 a062
Reposted frommyjapanese myjapanese viatouchthesky touchthesky
zachlystujsie
Ale ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień bez powodu. Coś musiało się stać. Nikt tak po prostu nie rezygnuje ze wszystkiego.
— ,,Przemilczenia''-Sue Eckstein
Reposted fromaynis aynis viatouchthesky touchthesky

June 30 2017

zachlystujsie
gdy kobieta okazuje niezdecydowanie, natychmiast podejmij za nią decyzję
zachlystujsie
5372 a45a
Reposted fromkarahippie karahippie viatouchthesky touchthesky
zachlystujsie
8851 1af3
Reposted fromoutoflove outoflove viatouchthesky touchthesky
0578 a5ac
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viatouchthesky touchthesky
3492 11cf
Reposted fromtayfun tayfun viakakus kakus

June 26 2017

3959 db83
Reposted fromamatore amatore viaponurykosiarz ponurykosiarz
9795 ed2a
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viakakus kakus
2761 e201 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viakakus kakus
zachlystujsie
5372 a45a
Reposted fromkarahippie karahippie viakeeplooking keeplooking
zachlystujsie
9180 7fed
zachlystujsie
Reposted fromFlau Flau viakeeplooking keeplooking
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl