Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2020

zachlystujsie
6929 96fa
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
Kobiety dostrzegają w facetach to, czego często oni nawet nie mają.
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakeeplooking keeplooking
zachlystujsie
2438 4822 500
Reposted from0 0 viakeeplooking keeplooking
zachlystujsie
6232 4d4c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
6227 9571 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
6248 1b01 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
6253 f1ee 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

January 27 2020

zachlystujsie
1833 5093 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaczekajska czekajska
zachlystujsie
8265 c544
Reposted from4777727772 4777727772 viajoannem joannem

January 22 2020

zachlystujsie
Tak długo opakowywałem się w milczenie, że trudno mi się rozpakować w słowach.
— Herta Muller "Huśtawka oddechu"
zachlystujsie
8806 041d
Reposted fromkarahippie karahippie viajoannem joannem

January 13 2020

zachlystujsie
2360 2404 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
2383 89d4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
2387 6b5b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
3119 45fa 500
Reposted frommiischa miischa viakeeplooking keeplooking
zachlystujsie
7733 c6c9
Reposted fromEtnigos Etnigos viatouchthesky touchthesky
zachlystujsie
0700 6a68
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
0754 b73c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

January 06 2020

zachlystujsie
Prawdziwą miłość do kogoś poznaje się właśnie po tym, że pragnie się go na dobre i złe, że jest się gotowym przejść przez wszystko, co straszne i mroczne, by u schyłku dnia nadal być z tą osobą.
— Rachel Van Dyken
Reposted fromiloveyou iloveyou viatouchthesky touchthesky
zachlystujsie
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka viatouchthesky touchthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl