Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2020

zachlystujsie
2360 2404 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
2383 89d4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
2387 6b5b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
3119 45fa 500
Reposted frommiischa miischa viakeeplooking keeplooking
zachlystujsie
7733 c6c9
Reposted fromEtnigos Etnigos viatouchthesky touchthesky
zachlystujsie
0700 6a68
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
0754 b73c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

January 06 2020

zachlystujsie
Prawdziwą miłość do kogoś poznaje się właśnie po tym, że pragnie się go na dobre i złe, że jest się gotowym przejść przez wszystko, co straszne i mroczne, by u schyłku dnia nadal być z tą osobą.
— Rachel Van Dyken
Reposted fromiloveyou iloveyou viatouchthesky touchthesky
zachlystujsie
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka viatouchthesky touchthesky

January 02 2020

zachlystujsie

Kłębiło się we mnie mnóstwo emocji, z których połączenia nic nie wynikało, tylko jakaś drętwota, brak uczuć wywołany nadmiarem uczuć.

— Hanya Yanagihara
zachlystujsie
4468 07e5
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
4489 e6f5
Reposted fromEtnigos Etnigos

December 29 2019

zachlystujsie
0739 2d35 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
0763 a330 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
1459 2620 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
1464 e201 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
1503 a2d9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
1474 3d00 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatouchthesky touchthesky

December 25 2019

zachlystujsie
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viaponurykosiarz ponurykosiarz
zachlystujsie
2207 22a9 500
Reposted fromfapucino fapucino viaponurykosiarz ponurykosiarz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl